My feelings during Kargil War

These were my feelings during Kargil war:

vinatAMjali – praSaMsAMjali

Hey vIr sipAhI,

Satru ke damankAMDA sE jal gayE hum
saMyamaN kE bAt sunkar thak gaye hum

yE vAdA rahA vIr sipAhI, yE vAdA rahA

ham bhI tayyAr hai is jaMg mein laDnE
ham bhI tayyAr hai him gir ChaDnE

yuddh taMtr jAntI nahI tO kyA fikar hai
ham bhI mA bhAratI ke dil jigar hai

prAN khOnE kA nahI hai gam
dEs kI rakshA mein iske siwA sab kuch hai kam

yE irAdA rahA vIr sipAhI, yE irAdA rahA

kisI bhI kImat par ruktE nahI ham
kisI bhI hAlAt par jhuktE nahI ham

jaisE rAm kE liyE gilharI
vaise  aap kE liyE ham

hey bhArat kE anumOl ratan
Aap sE pulakit hai yE pyArA watan
Aap kE balidAn kE kImat chukE binA rukE nahI ham
kuch karnE kO tarastI hai yE taDaptI man

=====================

vIr jawAnO

vIr jawAnO

ham tO hai yahA, magar dil tO hai Aap kE pAs
Aap kE liyE duvA mAMgEgI hamArE har sAs
jAkE bhagawAn kE pAs
iskA ehsAs mehsUs kIjiyE
jOsh kA darahAs, jIt kA sahawAs apnAyiyE

=========

jawAn kO jawAn kyOm kahA jAtA hai!!

tA ki vO sEhat aur sOch mein hameShA jawAn hOnE
jIt kA hI gIt jabAn pE lEnE

ప్రకటనలు